Tổ chức

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

Cô Nông Thị Lê Trinh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy Ngô Thế Uy

Cô Trịnh Thị Thu Lan